Anglès


image

L’escola estableix com a llengua estrangera la llengua anglesa, per la seva transcendència internacional tant cultural com tecnològica, i per la pròpia demanda social. Ara per ara, només es considera l’aprenentatge d’una llengua estrangera. Optem per l’anglès com la llengua estrangera que ha de fer dels nostres alumnes usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural.

L’ensenyament-aprenentatge de la Llengua Anglesa es potencia moltíssim a l’Escola Can Fabra perquè forma part de la filosofia i la línia educativa de Can Fabra on es concep qualsevol llengua com a fet comunicatiu i facilitador d’aprenentatges integrals.

L’Equip de Mestres partim de la base de que és primordial oferir tot el que puguem, des de la nostra Escola, per tal d’afavorir el creixement maduratiu, intel·lectual, físic i dels valors dels nostres nois i noies. És per això que, tal i com s’anomena a l’informe per a la UNESCO de la Comissió Internacional sobre Educació per al Segle XXI (Delors, 1996), des de Can Fabra procurem “que no resti inexplorat cap dels talents que hi ha a l’interior de cada persona, com ara (…) la facilitat de comunicació amb els altres (…). Això confirma la necessitat de millorar el coneixement  de si mateix”.

PROJECTE CURRICULAR  DE LA LLENGUA ANGLESA | Escola Can Fabra

L’objectiu principal és l’ús funcional d’una llengua estrangera per tal d’obrir-se al món, relacionar-se i adquirir nous coneixements.

El document següent recull la proposta curricular, metodològica i avaluativa de la llengua anglesa per la què ha optat l’escola.

Es tracta d’un document “viu” ja que té aspectes que poden canviar, depenent dels projectes o situacions que es visquin a l’escola, i, per altra banda, perquè està “en procés de construcció”; hi ha algun aspecte relacionat amb el cicle superior de primària que anirem afegint al llarg del present curs.

 

ÍNDEX: PROJECTE CURRICULAR DE LA LLENGUA ANGLESA | Segon cicle d’Educació Infantil i Educació Primària

2- Objectius generals del segon cicle d’Educació Infantil, de Primària i concrets de cada cicle

3- Continguts

4- Competències bàsiques pròpies de la primera llengua estrangera

5- Estratègies metodològiques i organitzatives

6- Criteris d’avaluació

7- Mesures d’atenció a la diversitat

 


Baixa't el fitxer (PDF, 546KB)