Projecte Lingüístic


El nostre Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és el resultat de la reflexió del conjunt de persones implicades en el procés d‟aprenentatge-ensenyament de les diverses llengües curriculars que es treballen a l‟escola:

  • la llengua catalana com a llengua de cohesió social, vehicular, d´aprenentatge i com a eix vertebrador del nostre projecte educatiu plurililngüe.
  • la llengua castellana com a llengua present en l´àmbit social i/o familiar i llengua, també, d´aprenentatge.
  • la llengua anglesa com a llengua d´interès comunicatiu internacional i llengua d‟aprenentatge (activitats AICLE).

El present document forma part del projecte educatiu del nostre centre i respon als seus principis pedagògics i didàctics d´entendre l‟escola com un espai de creixement personal i social, on aprendre a ser, participar, conviure i habitar el món. Tal i com ja queda reflectit al Decret 142/2007 sobre l´ordenació dels ensenyaments de l`educació primària (DOGC núm. 4915, 29-6-2007, pàg. 21832), quan estableix l´objectiu central de l´àmbit de llengües en el següent paràgraf:

“L´objectiu central de l´educació és preparar l´alumnat de Catalunya perquè sigui capaç de desenvolupar-se com a persona i de comunicar-se i així pugui afrontar els reptes de la societat plural, multilingüe i multicultural del segle XXI. Això significa educar les nenes i els nens perquè desenvolupin aquelles competències comunicatives i lingüístiques que facin possible que tant personalment com socialment sigui capaç d‟actuar i reeixir en el seu entorn i construir els fonaments de la ciutadania, del coneixement del que és la condició humana, de la comprensió d´altri”.

El seu objectiu és el de convertir-se en referent a l´hora d´entendre el compromís de l´escola en el tractament de les llengües, tenint en compte la nova realitat sociolingüística, fruit dels canvis socials, culturals, lingüístics i normatius dels darrers anys.

És un document viu i, com a tal, ha de ser objecte de seguiment i revisió, obert a les modificacions organitzatives, pedagògiques, etc. que puguin derivar-se. En aquest sentit se´n farà una concreció cada curs en el Programació Anual de Centre.

Aquest document ha estat elaborat amb la participació de tot l´equip de mestres i aprovat en consell escolar.

Descarregar Projecte Lingüístic de l´Escola Can Fabra.