Projecte educatiu


1. INTRODUCCIÓ


La nostra escola és un projecte en construcció, en el sentit més ampli de la paraula, donat que no només s’ha d’anar construint l’edifici sinó que l’equip humà que la forma ha afrontat el repte d’anar construint el seu Projecte Educatiu.

Durant aquests primers anys d’escola s’ha anat formant, en la mesura que les circumstàncies administratives i econòmiques ens ho han permès, un equip docent que desenvolupa la seva tasca educativa amb la il·lusió, l’energia i la dedicació que suposa un repte com aquest.

Cal destacar també la importància de les famílies en aquest projecte creixent. Partint des de diferents moments i diferents rols (famílies del primer any que van dipositar la seva confiança en un projecte que no existia,  d’altres que s’han anat incorporant progressivament a partir de referències reals i existents i han anat adquirint més protagonisme), en tots els casos són a hores d’ara un puntal important en l’organigrama de l’escola, tant en l’ajuda i col·laboració en la tasca eminentment docent, com en totes les comissions, activitats, propostes… que sorgeixen de l’AFA.

També en aquest període inicial de l’escola hem pogut comptar amb el recolzament i l’acompanyament dels diferents estaments de l’Administració: Inspecció Educativa, Consorci d’Educació, Departament d’Ensenyament, Districte de Sant Andreu i Serveis Educatius de Sant Andreu. Saber que comptes amb aquesta guia, confiança i col·laboració dóna tranquil·litat i garanties de que es tracta d’un projecte realment compartit.

2. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL


2.1 Anàlisi del context

L’Escola Can Fabra és un centre de recent posada en funcionament, ubicat al bell mig del barri de Sant Andreu de Barcelona, un barri amb un arrelament històric i tradicional important.

És una escola de doble línia però, degut a l’augment de població infantil, els primers dos cursos van començar amb tres línies.

El nostre centre està ubicat provisionalment en  mòduls prefabricats i està previst que es construeixi un nou edifici, que formarà part del recinte de l’antiga fàbrica Fabra i Coats i d’un projecte educatiu de barri 0-18. Actualment en aquest recinte i d’acord amb aquest projecte educatiu, per una banda, des del gener del 2012 ja funciona l’Escola Bressol “La Filadora”.

Projecte Educatiu Escola Can Fabra

El fet d’estar situada al bell mig del barri és un punt fort a l’hora d’aprofitar els nombrosos recursos educatius amb els que compta aquest districte de Sant Andreu: biblioteca, mercat públic, centre cultural, teatre, ludoteca, cinema, parcs…

2.2 Missió

Entenem l’escola com una organització que situa la finalitat més enllà del propi centre, vetllant per la formació integral i harmònica dels individus, sent respectuosa amb les necessitats de cada etapa i de cada infant en particular i que ha de fonamentar les bases per una ciutadania ètica, amb capacitat per viure i conviure en el món, adaptant-se als canvis i aportant elements per millorar-lo, tot situant els objectius col·lectius per davant dels individuals.

Un projecte com aquest representa una base de compromís, il·lusió, confiança, esforç, responsabilitat i respecte, valors que defineixen la nostra escola i que ens caldrà alimentar constantment i anar-los encomanant en el nostre fer diari.

2.3 Visió

L’escola en el seu projecte educatiu i en la concreció de la tasca de direcció vol treballar en la línia de la planificació estratègica per l’assoliment de bons nivells competencials en els àmbits personal, social, motriu i cognitiu i, evidentment, en estreta col·laboració amb les famílies (que han de ser els principals referents educatius dels nens i nenes). Es per això que fonamentem la nostra actuació en la definició d’un projecte compartit i assumit per tots els agents (claustre, alumnat i famílies) que s’emmarca en un territori i en una xarxa de col·laboracions que el reforcen.

Si l’inici d’un projecte és ja per si sol engrescador, el fet d’anar assolint fites i veure’l créixer es converteix, sens dubte, en un privilegi per a totes les persones implicades.

Un dels nostres objectius és que la confiança que durant aquests primers anys han posat en nosaltres tant les famílies com tots els professionals externs que ens han recolzat (Inspecció, Districte, Consorci, Departament, CRP, EAP i companys/es de les escoles públiques del barri) sigui sent el motor que ens guiï cap a una escola pública de qualitat oberta al barri i al nostre entorn.

Desitgem que la il·lusió, que ens ha ajudat a crear una escola on tots i totes hi tenim cabuda (infants, famílies i professionals) i que ens ha permès formar una comunitat educativa amb la finalitat de créixer junts i d’aprendre els uns dels altres, no ens manqui mai.

I, per suposat, pensem que el més important per continuar tirant endavant aquest projecte d’escola no són només les idees, les estructures i les intencions educatives, sinó un equip docent estable, cohesionat i il·lusionat per portar-les a terme.

La nostra proposta educativa parteix d’una anàlisi de les necessitats que pensem que té actualment l’educació, de les característiques del barri, de la planificació d’una línia a seguir i de la particularitat de la nostra escola de ser un centre de nova creació.

Al llarg dels propers anys viurem un període de construcció conjunta, de tot i de tots, de l’edifici definitiu i de tot el que identifica la nostra escola: el projecte educatiu, la línia metodològica de treball, el marc de reglamentació que ens ha de regir en quant a les normes amb els drets i deures a complir per a una bona convivència… En resum, continuarem creixent tots plegats i amb un objectiu primordial: construir una escola que ajudi a créixer i que sigui un espai per gaudir cada dia.

Aquesta manera de veure l’educació ens ha de portar a voler:

icon

Ser una escola…

 • On els protagonistes siguin els nens i les nenes: protagonistes dels seus aprenentatges, implicats i partícips a l’escola, que aprenguin a valorar tot allò que tenen.
 • Que porti als nostres infants a assolir unes competències emocionals que propiciïn el seu benestar i la seva felicitat, on els nostres alumnes siguin feliços aprenent.
 • Amb una prioritat màxima: potenciar el millor de cada infant.
 • Participativa: tothom s’ha d’implicar, nens i nenes, mestres, famílies, altres professionals. La nostra escola s’ha de construir entre tots i totes.
 • Comunicativa: establint un diàleg permanent entre tots els sectors, compartint objectius comuns.
 • Il·lusionada: en aprendre a aprendre tots plegats i amb la mateixa il·lusió amb la que vam començar.
 • Verda i sostenible: treballant amb els infants la importància del fet que tenir cura del nostre planeta i dels seus recursos és cosa de tots i totes.
 • Acollidora, on la diversitat sigui un repte enriquidor i no un obstacle.
 • Motivadora, que desperti l’interès per aprendre a aprendre, aprendre a conèixer, a fer, a conviure i a ser.
 • Activa i que provoqui una actitud davant del món que afavoreixi fer-se preguntes, formular-se hipòtesis i buscar respostes.
 • Que potenciï els valors de solidaritat, esforç, responsabilitat, respecte i il·lusió.

icon

Amb un claustre capaç de…

 • Acollir els nous mestres que s’incorporin cada any, fent-los partícips del projecte educatiu.
 • Treballar en equip, aprofitant i compartint tot el que cadascun dels seus membres pot aportar amb un mateix fi comú.
 • Vetllar per la formació contínua, tant a nivell individual com de grup.
 • Restar oberts i atents a tots els recursos que l’entorn ens aporta: col·laboració amb altres centres, aprofitament dels recursos educatius i del nostre entorn proper.

icon

I una comunitat educativa que…

 • Treballa de forma conjunta i coordinada, respectant els espais de cadascun i cadascuna.
 • Fa que tothom s’hi senti part important.

3.PLANTEJAMENT METODOLÒGIC


Projecte Educatiu Escola Can Fabra

A partir de tot aquest plantejament, la línia i les estratègies metodològiques que defineixen el nostre projecte educatiu són:

 • El treball per projectes, partint dels interessos dels infants, del que saben, del que volen saber i del com ho poden aconseguir. La implicació escola-família serà imprescindible.
 • El gust per la lectura, estimulant el plaer de llegir a partir d’activitats des de la biblioteca de l’escola i de la del barri.
 • Els tallers, per conèixer, descobrir i aprendre a través de la ciència i les arts d’una forma vivencial i manipulativa.
 • El Projecte filosofia 3–12 i de Gestió Mental, amb propostes per estimular la capacitat reflexiva de l’infant per que esdevingui una persona amb valors i crítica a la seva vida personal i col·lectiva.
 • L’organització en Espais i Racons, amb varietat de propostes per afavorir l’autonomia i capacitat d’organització, potenciar les interrelacions i l’ús de diferents llenguatges: plàstic, matemàtic, lingüístic…
 • L’ús funcional de l’anglès des de P3, fent-lo servir com a llengua vehicular en tallers, espais matemàtics i de llengua, rutines d’aula…
 • La incorporació de les TIC a l’aula, com a un recurs de treball i de cerca d’informació.

Aquesta proposta metodològica intenta resumir la nostra manera d’entendre l’educació i, d’acord amb això, des d’un començament vam veure que la proposta de treball que ofereixen els llibres de text no tenien cabuda amb la nostra manera de fer. Això no treu que conforme els nens i nenes vagin creixent, si cal, s’utilitzi algun tipus de material complementari (treball sistemàtic de la lectura, grafisme…)

4.LÍNIES D’ACTUACIÓ


Aquests trets d’identitat i aquest plantejament metodològic han de guiar el nostre camí, per tal d’assolir les línies d’actuació que es prioritzen des del Departament d’Educació:

 • Millora dels resultats educatius
 • Millora de la cohesió social
 • Reducció del fracàs escolar
 • Prevenció i detecció de l’endarreriment en l’aprenentatge escolar
 • Millora de les competències bàsiques
 • Establiment de la competència lectora com a eix vertebrador de l’aprenentatge
 • Incidència en l’educació inclusiva
 • Cerca de l’excel·lència i potenciació del talent del nostre alumnat