L’Educació Física a Can Fabra


EDUCACIÓ FÍSICA, COHESIÓ DE GRUP I APRENENTATGE COOPERATIU

A l’escola treballem a Educació Física, generalment, la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu. A l’inici de curs fem moltes activitats i jocs per potenciar la cohesió de grup, així doncs pensem estratègies per aconseguir un objectiu comú, potenciem el sentiment de grup (SOM UNA PINYA!), busquem solucions entre tots ajudant-nos els uns als altres, ressaltem aquells aspectes positius dels companys i companyes de classe… I tot això DIVERTINT-NOS MOLT!!
Un cop passat aquest primer període ( tot i que no abandonem aquestes activitats sinó que es van repetint al llarg del curs) passem a una segona fase on ja entrem més explícitament a l’aprenentatge cooperatiu: treballem en petits grups heterogenis, busquem com resoldre reptes que tenen més d’una possible solució, tenim rols que hem de dur a terme dintre el nostre grup, treballem la responsabilitat individual i grupal… És a dir treballem paral•lelament i solapadament continguts de la cooperació com a tal i els continguts propis de l’àrea.

Per què ho fem així?

L’aprenentatge cooperatiu té grans avantatges que s’han constatat en nombroses investigacions, és un fet, que amb les activitats organitzades de forma cooperativa es potencia l’aprenentatge de tots els continguts, no només d’aquells que fan referencia a la solidaritat, al respecte, a l’ajuda mútua… Sinó també de tots aquells continguts més específics que formen part de les diferents àrees. Es potencia també l’aprenentatge de tots els alumnes que formen part de les activitats, tant d’aquells que els hi costa més com d’aquells que són més autònoms, ja que cadascú treballa i aprèn al seu nivell. Fomenta també la participació activa de tots els alumnes accentuant així el seu protagonisme en el procés d’ensenyament-aprenentatge. D’altra banda, facilita la interacció entre els alumnes de manera que s’estableixen relacions de més qualitat. Efectivament, la majoria de persones aprenem més i millor quan participem en activitats amb altres persones gràcies a l’estímul intel•lectual que això suposa i a la confiança que genera el fet que ens estiguin ajudant els nostres companys quan aprenem junts.
Aquestes són alguns dels avantatges que suposa canviar d’una estructura de l’activitat individual i/o competitiva a una estructura cooperativa.

Com avaluem?

Aquesta manera de treballar va acompanyada d’una avaluació formativa i formadora, l’avaluació forma part del mateix procés d’aprenentatge i no serveix per fiscalitzar sinó perquè cadascú sigui conscient del punt en el qual es troba i de què pot fer per millorar. Tant les autoavaluacions, com les coavaluacions, com l’observació i feedback per part de les mestres, formen part d’aquest procés.
Els objectius són compartits amb els i les alumnes des de l’inici perquè sàpiguen sempre què pretenem aprendre amb el que estiguem treballant en aquell moment. I per tant, en què seran avaluats.
Afegir foto coavaluació
Què pretenem aconseguir dels alumnes quan optem per la metodologia cooperativa?

. Que tinguin als seus companys com a referents del seu aprenentatge, i a la vegada, que siguin referents dels aprenentatges dels companys.
. Que s’ajudin mútuament per trobar múltiples solucions als problemes que es plantegen des de diferents enfocaments i plantejaments.
. Que siguin capaços de treballar en grup, distribuint tasques, rols i responsabilitats. Algunes de les funcions que es poden dur a terme són: secretari/a, missatger/a, moderador/a, portaveu, material…aquestes varien en funció de les necessitats.
.Que desenvolupin habilitats socials i d’autoregulació dels seus conflictes de forma constructiva.
. Que desenvolupin aspectes afectius cap als seus companys, actituds democràtiques i motivació cap a l’aprenentatge.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Últims articles